تبلیغات
مجموعه تولید و پرورش نهال زردادی - تیره آلاله Ranunculaceae
مجموعه تولید و پرورش نهال زردادی
تولید تهال-پیوند زنی-تكثیر نهال-گلخانه ای-انواع كاج سوزنی-توپی-نهال میوه و تزئینی كلی و جزئی

تیره آلاله Ranunculaceae


تیره آلاله      Ranunculaceae

-جنس  زبان درقفا     Consolida
    جنس زبان درقفا گونه های گیاهی یک ساله و بعضا" چند ساله با برگهای دارای بریدگیهای عمیق و گل آذین خوشه ای یا پانیکول را شامل میشود. از گونه های مهم آن میتوان به موارد زیر اشاره نمود.

1) گونه ی زبان درقفای شاهانه،زبان پس قفا   ( C.regalis S.F.Gray.(Delphiniu consolida S.F.Gray
    زبان در قفا گونه ای یک ساله با انشعابات متعدد و ارتفاع ساقه حداکثر 40 سانتی متر است. برگها نازک و نوک تیز است. گلها در فاصله بین ماههای خرداد و تیر ظاهر می شوند. گل آذین خوشه ای و دارای تعداد کمی گل است و گلها به رنگ آبی متمایل به بنفش دیده میشوند.  گلبرگها توسط زنبورهای عسل مورد بازدید قرار می گیرند. تکثیر زبان در قفا به روش جنسی و توسط بذر انجام می گیرد.
 زبان پس قفا گونه ای زینتی است که در مزارع غلات به عنوان علف هرز ظاهر می شود. این گیاه در کرمانشاه پراکندگی زیادی داشته و از علفهای هرز سمی محسوب می گردد. روی این اصل در طب کاربرد کمتری دارد. از گونه های چند ساله متعلق به جنس زبان در قفا می توان به D.formosum  اشاره نمود که دارای ساقه بسیار منشعب به ارتفاع 180-60 سانتی متر است.

تیره آلاله Ranunculaceae


تیره آلاله      Ranunculaceae

-جنس  زبان درقفا     Consolida
    جنس زبان درقفا گونه های گیاهی یک ساله و بعضا" چند ساله با برگهای دارای بریدگیهای عمیق و گل آذین خوشه ای یا پانیکول را شامل میشود. از گونه های مهم آن میتوان به موارد زیر اشاره نمود.

1) گونه ی زبان درقفای شاهانه،زبان پس قفا   ( C.regalis S.F.Gray.(Delphiniu consolida S.F.Gray
    زبان در قفا گونه ای یک ساله با انشعابات متعدد و ارتفاع ساقه حداکثر 40 سانتی متر است. برگها نازک و نوک تیز است. گلها در فاصله بین ماههای خرداد و تیر ظاهر می شوند. گل آذین خوشه ای و دارای تعداد کمی گل است و گلها به رنگ آبی متمایل به بنفش دیده میشوند.  گلبرگها توسط زنبورهای عسل مورد بازدید قرار می گیرند. تکثیر زبان در قفا به روش جنسی و توسط بذر انجام می گیرد.
 زبان پس قفا گونه ای زینتی است که در مزارع غلات به عنوان علف هرز ظاهر می شود. این گیاه در کرمانشاه پراکندگی زیادی داشته و از علفهای هرز سمی محسوب می گردد. روی این اصل در طب کاربرد کمتری دارد. از گونه های چند ساله متعلق به جنس زبان در قفا می توان به D.formosum  اشاره نمود که دارای ساقه بسیار منشعب به ارتفاع 180-60 سانتی متر است.

2) گونه ی گل ملیچی،زبان پس قفا، زبان در قفای شرقی،بهار گلی    C.orientalis(Gay) Schrod
    گل ملیچی دارای ساقه بدون انشعاب تا نسبتا" منشعب به ارتفاع 75-20 سانتی متر است. برگها دارای بریدگی های عمیق بوده و گل های بنفش رنگ به صورت نسبتا" متراکم در گل آذین های خوشه ای قرار گرفته اند.یکی از گلبرگها درازتر از بقیه است و مهمیز نامیده می شود. تکثیر به روش جنسی و از طریق بذر انجام می گیرد. بهار گلی از جمله علفهای هرز سمی است که در زمین های بایر و اراضی زراعی دیده می شود و در طب کاربرد کمتری دارد. رستنگاه بهار گلی در تبریز، مرند، مشکین شهر، میانه، ارومیه، خوی، مغان،کرج، تهران و همدان گزارش شده است.   

-جنس آلاله    Ranunculus
    گیاهانی هستند علفی با تیپ رشدی یک ساله یا چند ساله، که برخی از گونه های آن با محیط خاکی و تعدادی با شرایط آبی سازگاری دارند. برگها با آرایش متناوب روی ساقه قرار گرفته اند. گلها منفرد و یا آرایش پانیکول داشته و گلبرگها  به رنگهای زرد، قرمز یا سفید دیده می شوند. کاسبرگها سه تا پنج عدد است و معمولا" در مرحله ی میوه دهی ریزش می کنند. تعداد گلبرگها بیش از پنج عدد و دارای غده های شهد می باشند. میوه از نوع فندقه است. تعدادی از گونه های متعلق به این جنس در گروه علف های هرز سمی قرار داشته و توسط حیوانات مورد تغذیه قرار نمی گیرند. این جنس در ایران 55 گونه دارد و گونه های مهم آن عبارتند از:


1) آلاله باتلاقی، آلاله خزنده، آلاله رونده   R.repens L
    آلاله خزنده گونه ای چند ساله و دارای ساقه کرک دار به ارتفاع 40-15 سانتی متر است. این گیاه دارای استولون های طویل است که از محل گره های روی آن در محل تماس با زمین ریشه و اندامهای هوایی و نتیجتا" پایه های جدیدی ظاهر می شود. ساقه های گل دهنده منشعب است.برگها صاف یا کرک دار و برگهای تحتانی ساقه دمبرگ دار و کشیده دیده میشوند. پایک گل آذین شیاردار و گلبرگها و زرد رنگ است. فندقه تقریبا" کروی شکل و نوک تیز و طول آن متوسط 3 میلی متر میباشد. آلاله خزنده توسط بذر و استولون (ساقه های خزنده سطح زمین) تکثیر پیدا میکند. گیاهچه های آلاله باتلاقی سمی ااین گیاه بیشتر مناطق مرطوب و مزارع صیفی جات و غلات را جهت رشد ترجیح می دهد و پراکندگی زیادی در شمال کشور، آذربایجان و اراک دارد.

DeviceRGB 8 bits

2) آلاله پیازی   R.bulbosus L
    گونه ای است چند ساله با ریشه ی پیازی و دوکی شکل، که ریشه دارای ترکیبات سمی میباشد.اندامهای هوایی کرک دار و ساقه تقریبا" متورم و دارای انشعابات زیاد به طول 25-10 سانتی متر است. برگهای ساقه اصلی سه قسمتی و هر قسمت دارای دو یا سه لوب دندانه دار است. پایه گل آذین به صورت شیاردار دیده می شود. کاسبرگها حالت برگشته دارند. گلبرگها زرد رنگ و میوه شبیه گونه ی اول، ولی نوک آن خمیده است. این گونه در مناطق آفتابگیر، کنار جاده ها و داخل مزارع رشد کرده و از طریق پیاز تکثیر حاصل می کند.

3) آلاله صحرایی، آلاله وحشی، آلاله، زرد مرغک، برف ریم    R.arvensis L
    آلاله صحرایی گیاهی یک ساله با اندام هوایی نسبتا" کرکدار است. ساقه افراشته و ارتفاع آن 30-5 سانتی متر است.برگهای پائینی ساقه سه قسمتی و برگهای میانی چند قسمتی و دارای لوب های باریک است. گلها کوچک با گلبرگ های زرد رنگ از محور برگها خارج میشوند و گلدهی تا اواخر مرداد ماه ادامه پیدا می کند. تعداد گلبرگها و کاسبرگها هر کدام 5 عدد و پرچم ها 13-10 عدد است. دمگلها کرکدار به نظر می رسند. فندقه تخم مرغی معکوس تا گرد و به قطر 4 تا 5 میلی متر و دارای نوک خار مانند به اندازه نصف طول میوه است. تکثیر آلاله وحشی عمدتا" به روش جنسی و توسط بذر صورت می گیرد.
آلاله صحرایی بیشتر در مناطق مرطوب و مزارع ذرت و صیفی جات به عنوان علف هرز سمی به چشم می خورد. محل رویش آن در رشته کوههای البرز، تبریز، گلستان، مازندران، ارومیه، اطراف تهران،خرم آباد، کرمانشاه، ملایر،یزد، کرمان، زاهدان، شیراز و بوشهر بیشتر گزارش شده است.

4) آلاله سنگ پایی    R.muricatus L
    آلاله سنگ پایی با تیپ رشدی یک ساله و اندامهای هوایی صاف تا اندکی کرکدار و ارتفاع ساقه 35-10 سانتی متر است. ساقه منشعب و برگهای پائینی سه قسمتی و هر قسمت دارای تقسیمات دندانه دار است. برگهای بالایی دو تا سه قسمتی است. کاسبرگها حالت برگشته داشته و پایک گل آذین ضعیف است. گلبرگها زرد رنگ و فندقه شیاردار و نوک تیز است. این گونه مزارع مرطوب و مناطق باتلاقی را جهت رشد ترجیح می دهد و در شمال ایران پراکندگی بیشتری دارد. این گیاه قبلا" به عنوان یک گیاه داروئی مطرح بود ولی امروزه کاربرد آن در درمان بیماریها بسیار محدود شده است.

5)آلاله تاول دار،آلاله آبله روی    R.sceleratus L
    آلاله تاولدار گیاهی یک ساله با ساقه منشعب به ارتفاع 40-10 سانتی متر و اندامهای هوایی بدون کرک است. ساقه بصورت پرگل دیده میشود. برگهای پائینی ساقه دارای تقسیمات پنجه ای با حاشیه دندانه دار و برگها فوقانی معمولا" سه قسمتی است. کاسبرگها خمیده و گلبرگها زرد رنگ دیده میشوند. میوه ازنوع فندقه و دارای نوک کوتاهی است و به تعداد زیاد تشکیل می شود. رستنگاه آن در آبهای کم عمق و مناطق باتلاقی است. این گونه ازعلفهای هرز سمی استو در صورت تغذیه توسط دام، اختلالات تنفسی ایجاد می کند و امروزه از نظر دارویی به دلیل سمیت کاربرد چندانی ندارد. محل رویش آن بیشتر در لاهیجان، بندر انزلی،رشت و تهران گزارش شده است.

Flowers


نوشته شده در تاريخ دوشنبه 2 فروردین 1389 توسط


درباره وبلاگ
جستجو
آرشيو مطالب
آخرين مطالب
نويسندگان
موضوعات
پيوند ها
ابر برچسب ها
آمار سايت