تبلیغات
مجموعه تولید و پرورش نهال زردادی - تیره تاج خروس Amaranthaceae
مجموعه تولید و پرورش نهال زردادی
تولید تهال-پیوند زنی-تكثیر نهال-گلخانه ای-انواع كاج سوزنی-توپی-نهال میوه و تزئینی كلی و جزئی

تیره تاج خروس Amaranthaceae

1)جنس تاج خروس  Amaranthus
  جنس آرامانتوس به تیره ی تاج خروس تعلق دارد و گونه های مختلف آن در اغلب مزارع به عنوان علف هرز ظاهر و در فصول بهار و تابستان به رشد خود ادامه می دهند. این گیاهان هر ساله موجب کاهش کمی و کیفی عملکرد گیاهان زراعی به خصوص سویا می شوند. این جنس گونه های مهم زیر را شامل می شود، که برگهای برخی از این گونه ها به عنوان سبزی خوراکی مصرف می شوندو تعدادی دیگر نیز تحت شرایط خشکسالی سطح نیترات را در اندامهای خود به بیش از ppm 1000 افزایش می دهند، که در حیوانات خفگی ایجاد می کند.

 

2) تاج خروس، زلف عروسان  A.retroflexus L
    تاج خروس گیاهی است


 

تیره تاج خروس Amaranthaceae

1)جنس تاج خروس  Amaranthus
  جنس آرامانتوس به تیره ی تاج خروس تعلق دارد و گونه های مختلف آن در اغلب مزارع به عنوان علف هرز ظاهر و در فصول بهار و تابستان به رشد خود ادامه می دهند. این گیاهان هر ساله موجب کاهش کمی و کیفی عملکرد گیاهان زراعی به خصوص سویا می شوند. این جنس گونه های مهم زیر را شامل می شود، که برگهای برخی از این گونه ها به عنوان سبزی خوراکی مصرف می شوندو تعدادی دیگر نیز تحت شرایط خشکسالی سطح نیترات را در اندامهای خود به بیش از ppm 1000 افزایش می دهند، که در حیوانات خفگی ایجاد می کند.

 

2) تاج خروس، زلف عروسان  A.retroflexus L
    تاج خروس گیاهی است با تیپ رشدی یک ساله و ساقه ایستاده و شیاردار به ارتفاع 100-15 سانتی متر، که سطح ساقه بویژه در قسمتهای فوقانی از کرکهای کوتاه و متراکم پوشیده شده است. برگها با آرایش متناوب بر روی ساقه قرار گرفته اند که طول و عرض آنها به ترتیب 7-3 و 4-2 سانتی متر است. سطح برگها بدون کرک دیده می شود. برگها تخم مرغی تا لوزی شکل است و در دوانتها نازک می شوند. حاشیه برگها تاحدی موج دار بنظر می رسد.گل آذین از نوع سنبله مرکب است و بصورت کوتاه، متراکم و کرک دار دیده می شود.گلها بدون کاسبرگ بطور متراکم بر روی گل آذین قرار گرفته اند.گل آذین در قسمت انتهایی انشعابات ساقه تشکیل می شود و سنبله انتهایی از بقیه کوتاهتر است.میوه دارای سرپوشی چروکیده است. تکثیر تاج خروس فقط به روش جنسی و توسط بذر انجام می گیرد.این گیاه به صورت علف هرز در ارتفاعات 1900 متر بالاتر از سطح دریا، کنارجاده ها، اراضی بایر باغات و مزارع تحت کشت نظیر صیفی جات، جالیز کاری ها، سیب زمینی، زرت،سویا و گیاهان زینتی رشد می کند.اندامهای هوایی تاج خروس وحشی به دلیل دارا بودن درصد زیادی نیترات موجب مسمومیت گاو می شود. پراکندگی تاج خروس در مناطقی از ایران نظیر تبریز، رشت، ساری، لاهیجان، گرگان،ارومیه و سنندج بیشتر است.

3)تاج خروس رنگین سنبل، تاج خروس دورنگ A.chorostachys Willd
    گونه ای یک ساله با اندام های هوایی سبز یا متمایل به قرمز است، که ارتفاع ساقه ی آن بسته به شرایط خاک و محیط از حداقل 30 سانتی متر تا یک متر تغییر می کند. قسمتهای بالایی ساقه از کرکهای نرم ( با تراکم کمتر A.retroflexus ) پوشیده شده است. برگها به شکل تخم مرغی لوزی شکل و با دمبرگ طویل دیده می شوند و طول و عرض برگها به ترتیب 8-3 و 6-2 سانتی متر است.
 گل آذین از نوع پانیکل و به رنگ سبز روشن است. گلها فاقد کاسبرگ هستند. گل آذین های انتهایی ساقه ظریف تر و بلندتر از بقیه و دارای تراکم کمتر هستند. سرپوش روی میوه چروکیده است. این گونه بیشتر در زمینهای بایر و غیر زراعی رشد می کندو اغلب در شمال کشور پراکنده است.

4) تاج خروس سبز رنگ (.A.viridis L ( A.gracilis Desf
    گیاهی است دارای تیپ رشدی یک ساله و ریشه ی اصلی عمیق و ریشه های جانبی گسترده، که ساقه افراشته و شیاردار آن تا ارتفاع حداکثر 70 سانتی متر رشد می کند.سطح ساقه بدون کرک و یا دارای کرکهای نرم است. ساقه دارای انشعابات جانبی بلند است.برگها با آرایش متقابل بر روی ساقه قرار گرفته اند و بشکل تخم مرغی لوزی شکل با دمبرگ طویل دیده می شوند. طول و عرض برگها بترتیب 8-3 و 5-2 سانتی متر است. حاشیه برگها تا حدی مضرس و چین خورده بنظر می رسد.گل آذین سنبله مانند، ظریف و بلند است و در قسمت انتهایی ساقه تشکیل می شود. میوه در حالت تازه گرد است، ولی بعدا" بصورت چروکیده و تا شده دیده می شود.این گونه حساس به سرماست و به صورت یک علف هرز در بین زمینهای بایر رشدمی کند، ولی به طور وسیع به عنوان یک سبزی خوراکی در مناطق گرمسیری مورد استفاده قرار می گیرد.

5) تاج خروس گسترده، تاج خروس خزنده A.blitoides S.Watson
    تاج خروس خزنده گیاهی است با تیپ رشدی یک ساله و ساقه خزنده، که انشعابات ساقه تا حداکثر نیم متر طویل می شوند.ساقه بدون کرک است، ولی در قسمتهای بالایی تا حدی بصورت کرکدار دیده می شود. برگها آرایش متناوب دارند و ابعاد آنها 1-0/5×3-1/5 سانتی متر است.برگها نیزه ای کشیده یا تخم مرغی معکوس و نسبتا" گوشتی و دارای حاشیه ی صاف و دمبرگ طویل هستند. گل آذین کوتاه و متراکم است که از جوانه های محور برگی ظاهر می شود. گلدهی از اواسط اردیبهشت ماه شروع و تا اوایل پاییز ادامه پیدا می کند. گلها معمولا" سبز رنگ یا سبز متمایل به قرمز هستند.میوه تقریبا" گرد وبراق و به قطر حدودا" 2 میلی متر است. این گونه درمناطق گرم  و اراضی بایر به عنوان علف هرز زیرین رشد می کند.

6) تاج خروس سفید A.albus L
    گیاهی یک ساله با ساقه خزنده یا ایستاده به طول 50-10 سانتی متر است. طول برگها 5-2 و عرض آنها 2-1 سانتی متر است. برگها به شکل تخم مرغی طویل است که بتدریج به طرف دمبرگ باریکتر می گردد. حاشیه برگها صاف و در قسمتهای انتهایی تا حدی پیچ خورده و دندانه دار بنظر می رسد.گلها در گل آذین سنبله مانند قرار گرفته اند. اندازه میوه حدود 2-1 میلی متر و نا حدی چروکیده است. این گونه پراکندگی وسیعی دارد و به عنوان علف هرز در زمینهای بایر، حاشیه جاده ها، خاکهای شنی و اراضی زراعی به چشم می خورد.

 7) روشهای کنترل: 

  علاوه بر روش مكانیكی(وجین)می توان از روشهای شیمیایی استفاده كرد.
  درمزارع لوبیا از سم تری فلورالین((EC48%به نسبت1تا2لیتر در هكتاربه صورت مخلوط با خاك قبل از كشت لوبیا،در مناطق پنبه كاری از اتال فلورالین((EC33.3%به  نسبت 3تا 3.5لیتر در هكتارقبل از كاشت و مخلوط با خاك به عمق 10 سانتیمتر و در یك نوبت سم پاشی میشود
در مزارع آفتابگردان از تریفلورالین((EC48%2تا 2.5لیتر در هكتار و همچنین از اتال فلورالین((EC33.3%3تا3.5لیتر در هكتار قبل از كاشت و به صورت مخلوط با خاك استفاده می شود.


 


نوشته شده در تاريخ دوشنبه 2 فروردین 1389 توسط


درباره وبلاگ
جستجو
آرشيو مطالب
آخرين مطالب
نويسندگان
موضوعات
پيوند ها
ابر برچسب ها
آمار سايت